Blik naar voren

26 juli 2019

Afgelopen woensdag vond op verzoek van een aantal leden een extra ledenvergadering plaats. Daarin werd het bestuur gevraagd verantwoording af te leggen over de stappen die het bestuur naar aanleiding van de ledenvergadering van 12 maart jl. heeft gezet. Het ging daarbij in het bijzonder om de samenstelling van de kandidatenlijst voor de OR-verkiezingen en het ontbreken van twee namen daarop. Verder was aan de orde het besluit tot het aangaan van een kort geding tegen de Ondernemingsraad met de intentie om met name Lijst 14 van verkiezingen uit te sluiten en de kosten die daarmee gepaard zijn gegaan.

Bij afwezigheid van Bob van der Wal zat Mark Rademaker de vergadering voor. De vragen zijn feitelijk beantwoord aan de hand van de vele brieven, e-mails, nieuwsberichten, schriftelijke adviezen, bezwaarschriften en processtukken die rond de betreffende onderwerpen zijn opgesteld. Momenteel worden de concept-notulen van de vergadering opgesteld. Deze zullen op korte termijn worden gepubliceerd. U kunt dan alles nog eens uitgebreid teruglezen.

Het was zeker van belang de stappen toe te lichten die het bestuur heeft gezet naar aanleiding van de ledenvergadering van 12 maart. “Prominent discussiepunt was hoe de verantwoordelijkheden van het bestuur zich verhouden tot de wensen en opvattingen van de leden binnen de vereniging. Hoe het zit met de uiteindelijke zeggenschap en het bepalen van de koers leverden als onderwerpen een openhartige, soms felle, maar vooral ook constructieve discussie op.”

In de zaal bestond consensus over het feit dat we vooral naar voren moeten kijken en dat we de eenheid binnen de vereniging moeten koesteren en, voor zover nodig, moeten herstellen. Dat werd zowel vanuit de aanwezige bestuursleden beaamd als vanuit de aanwezige leden die Lijst 14 vertegenwoordigen.

Toegezegd is dat vanuit het bestuur snel procesvoorstellen zullen worden gedaan en concept-profielschetsen zullen worden gemaakt in verband met het invullen van vacatures die in de nabije toekomst binnen de vereniging zullen ontstaan. Ook zullen voorstellen worden voorbereid op het vlak van heldere besluitvormingsprocessen. Wanneer deze voorstellen aan de leden kunnen worden voorgelegd, is nog niet bekend, maar het streven is om daar niet lang mee te wachten.

Terug naar overzicht