In haar 99e jaar opnieuw een topprestatie van KLM!

Gisteren werden door de KLM-directie de cijfers over 2018 aan vertegenwoordigers van de werknemersverenigingen en de Ondernemingsraad gepresenteerd. Evenals 2017 is ook 2018 een goed jaar geworden voor KLM. Het operationeel resultaat over 2018 komt neer op € 1.073 miljoen; de operationele marge beloopt bijna 10%. In vergelijking met KLM deed Air France het een stuk minder met een operationele marge van 1,7%.

Dankzij de grote vraag naar ons product, het vasthouden van een goede prijs voor het ticket, de kostprijs van de kerosine en niet in de laatste plaats dankzij het harde werken van iedereen, is er wederom een uitstekend jaar geboekt, waarbij KLM er ook in slaagde grote investeringen in vlootvernieuwing te plegen en haar leningen verder af te lossen. We kruipen inmiddels naar een omzet van € 11 miljard. In het huidige tempo zal het niet lang duren voordat de omzet is verdubbeld ten opzichte van 2004, het jaar waarin de samenwerking met Air France gestalte kreeg.

Winstdelingsregeling 

Een aantal jaren geleden zijn er zuinigere cao’s afgesproken met een scala aan maatregelen die erop gericht waren om met minder mensen hetzelfde werk te doen en de loonontwikkeling te beperken. In ruil is toen aanvullend een afspraak gemaakt inzake een extra winstdeling in het geval de bedrijfssituatie zich minder dramatisch zou ontwikkelen dan we toen dachten en als compensatie voor de achterblijvende structurele loonontwikkeling.

De komende week zal de KLM leiding bekend maken op een personeelsbijeenkomst wat de uitkering dit jaar zal zijn. Het totaalbedrag en het individuele percentage waar u op kunt rekenen. De uitkering vindt plaats in april.

Terugblik en vooruitblik rondom de benoeming van de president-directeur

Lang werd stilgestaan bij de herbenoeming van Pieter Elbers en de nieuwe governance-structuur binnen de groep. De heer Elbers gaf aan dat de zelfstandigheid van KLM ook in de nieuwe structuur niet in het geding is.

Hij gaf verder aan dat hij graag de voorbije periode wil afsluiten en weer vooruit wil kijken. “We moeten weer aan het werk”, zo stelde hij. In de media is heel veel aandacht geweest voor de strubbelingen binnen het bedrijf. Het zou goed zijn als we de komende tijd wat minder vaak in het nieuws komen, aldus de heer Elbers.  Hij benadrukte dat we de interne cohesie goed in de gaten moeten houden.

VKP-voorzitter Bob van der Wal vroeg een reactie op het gerucht dat de ‘tweede, vierde en zesde verdieping van het hoofdkantoor’ zouden verhuizen naar Parijs, daarmee doelend op een aantal specifieke afdelingen.
Door de heer Elbers werd dat afgedaan als ‘onzin’. Hij gaf wel aan dat zal worden bekeken, meer in zijn algemeenheid, of de samenwerking binnen de groep op een aantal aspecten verder kan worden verbeterd. Ook de verhalen dat 2000 kantoorbanen naar Frankrijk zouden verdwijnen en dat het onderhoudsbedrijf zou worden verzelfstandigd, werden door de heer Elbers naar het rijk der fabeltjes verwezen.

De heer Elbers sprak de hoop uit maar deed ook een oproep naar de medezeggenschap om de afgelopen periode af te sluiten, de rijen te sluiten en naar cohesie te streven. De verdeeldheid helpt het bedrijf niet verder. Er staan geen spannende reorganisaties op stapel.

Tot slot

Een aantal lezers gaf aan zich te hebben gestoord aan een eerdere opmerking van VKP-zijde, dat wij de heer Elbers “een heldere, operationeel sterke CEO” vinden. Die opmerking werd door gebruik van het woord “operationeel” uitgelegd op een manier die wij geenszins zo bedoeld hebben. De opmerking raakte tot onze spijt verzeild in verhitte discussies rondom de besturing van de groep en de positie daarbinnen van de heer Elbers.

De VKP is blij met de herbenoeming van Pieter Elbers en ook met diens woorden over de interne verhoudingen. Wij hebben er het volste vertrouwen in dat zijn grotere betrokkenheid op groepsniveau zowel KLM als de groep verder zal helpen. We zullen uiteraard de ontwikkelingen kritisch, waakzaam en constructief blijven volgen samen met onze leden, die zowel bij KLM, als bij Air France KLM werkzaam zijn.

In de afsluiting is er kort stilgestaan bij de groeistrategie van KLM in combinatie met de restricties die er in Nederland zich lijken af te tekenen. Afgesproken werd hier later op terug te komen en ruimer de tijd te nemen dit onderwerp verder met de werknemersorganisaties uit te diepen.

Terug naar overzicht