KLM beweegt niet in cao-overleg

10 juli 2019

Stelden wij naar aanleiding van het overleg van 3 juli nog dat wij positief gestemd waren over de vorderingen in de cao-onderhandelingen met KLM; per afgelopen dinsdag is die stemming volledig omgeslagen.

De acht bonden hadden voorafgaand aan het overleg van dinsdag hard gewerkt aan het formuleren van een gezamenlijke positie ten aanzien van de onderwerpen die relevant zijn voor alle domeinen. Daarbij ging het uiteraard in het bijzonder om de loonparagraaf en de looptijd.

Daarnaast hebben de vijf grondbonden de tijd tussen het overleg van 3 juli en dat van 9 juli nuttig gebruikt om te werken aan een gezamenlijk voorstel. Dat gezamenlijke voorstel, aangevuld met een aantal specifieke wensen, is afgelopen dinsdag aan KLM voorgelegd. De bonden hadden daarmee opnieuw een stap gezet richting KLM.

KLM had een lange schorsing nodig om tot een inhoudelijke reactie te komen. Die reactie week nauwelijks af van hetgeen KLM in het kader van het “kijkje in de keuken” tijdens de vorige sessie met ons had gedeeld. KLM voegde er dit keer echter aan toe dat het grondpersoneel één EVD (Extra Vrije Dag) zou moeten inleveren om tot een ‘gebalanceerd’ pakket te komen.

Wat betreft de dienstreizigersproblematiek heeft KLM aangegeven bereid te zijn aan frequente dienstreizigers ‘Sky Priority’ faciliteiten toe te kennen; de limiet voor hotelaccommodatie te verruimen van € 125 naar € 135 per nacht; de dekking van parkeerkosten (Schiphol) bij meerdaagse dienstreizen te verruimen (indien OV geen optie) en onderzoek te willen doen naar de verstrekking van een meer gangbare creditcard. Daar zou dan tegenover staan dat het recht op daggeld plaats maakt voor declaratie op basis van werkelijk gemaakte kosten. KLM is niet bereid frequente dienstreizigers toegang te geven tot de lounges. Ook het in beginsel toewijzen van een stoel in de businessclass bij dienstreizen van langer dan 8 uur is door KLM van de hand gewezen.

KLM is bereid MSG’ers een bruto-vergoeding van € 10 per maand te betalen in het kader van ‘Bring Your Own Device‘. KLM wil uitzoeken of deze vergoeding fiscaal netto kan worden gemaakt. KLM heeft positief gereageerd op het voorstel van de VKP om een overgangsregeling in te stellen, waarbij medewerkers, die dit willen, de door KLM ter beschikking gestelde telefoon nog kunnen blijven gebruiken. Dit geldt dan alleen voor medewerkers die reeds een telefoon van KLM hebben.

KLM is bereid onderzoek te doen naar de mogelijkheden om in de arbeidsvoorwaardelijke sfeer iets te doen aan het bevorderen van duurzame mobiliteit, zonder zich daarbij op voorhand te verbinden aan een bepaalde uitkomst.

KLM is bereid de ‘80/90/100 regeling‘ structureel in te voeren. Deze regeling heeft nu nog een tijdelijk karakter. Onderdeel van een regeling zou dan wel zijn dat deelnemende medewerkers zeven verlofdagen inleveren.

Met betrekking tot consignatie wil KLM de vaste dagvergoedingen verhogen, maar overigens het ‘uurloon max’ toepassen. Daar zit dus een plus en een min in. De VKP heeft ervoor gepleit niet alleen bij ‘opkomsten’ de normale vergoedingsregeling voor werk tijdens overuren toe te passen, maar dat te doen bij ‘werkzaamheden’, aangezien steeds vaker de werkzaamheden thuis worden verricht. KLM gaat daar niet in mee.

Wat betreft instroom en doorstroom van vrouwen naar topposities binnen het bedrijf, heeft KLM gesteld “warme aandacht” voor het onderwerp te hebben, maar niet bereid te zijn zich te verbinden aan targets.

Het voert te ver alle afzonderlijk punten hier toe te lichten. Hierboven staan de onderwerpen waarvoor de VKP aandacht heeft gevraagd. Het zijn punten die ook de steun hebben van de andere bonden.

Ten opzichte van het pakket dat KLM vorige bijeenkomst presenteerde is nauwelijks een verschuiving waar te nemen. Het inleveren van één EVD door het grondpersoneel, kwam als een onaangename verrassing en zien wij als een flinke streep door de rekening.

Daar komt nog bij dat KLM ook wil tornen aan de mobiliteitsregeling en aan de in de cao vastgelegde Overtolligheidsregeling (bijlage 15). Dat is voor de bonden onaanvaardbaar. Bijlage 15 vormt voor het KLM-grondpersoneel een essentieel element bij reorganisaties en sociale plannen. Onlangs is dat weer succesvol bewezen (de reorganisatie ‘HPO’). Het leidde tot een mobiliteitsafspraak, een vrijwillige vertrekregeling en geen gedwongen ontslag. Behoudens een kleine groep, heeft het de circa 750 mensen die hier gebruik van moesten maken soelaas gegeven. De grondbonden hebben om die reden gepleit voor voortzetting van de huidige Mobiliteitsregeling.

KLM heeft er bij de bonden op aangedrongen om “in te stappen” op het procesvoorstel dat zij eerder heeft gedaan. Dat zou inhouden dat wij alleen spreken over een kortlopende cao (16 maanden wat KLM betreft) met een loonparagraaf en over enkele urgente zaken. Het loonbod dat KLM heeft gedaan (structureel totaal 2,25% en € 100 netto per maand over de periode beginnende per de maand van sluiten cao tot einde 2019) vinden de bonden echter veel te mager. Hoewel het geen eindbod betreft, heeft KLM ook geen nader bod gedaan. Er heerst dan ook weinig vertrouwen dat het “instappen” op het procesvoorstel van KLM tot een bevredigend resultaat gaat leiden.

Partijen hebben dinsdag geen consensus bereikt over de verdere invulling van de komende onderhandelingsdagen. Bonden zullen zich beraden over hoe het nu donderdag verder moet. Positief is dat alle bonden over de gang van zaken en over de meest relevante onderwerpen op één lijn zitten.

Er zijn deze week nog twee overlegdagen gepland: 11 en 12 juli.

Terug naar overzicht