KLM voldoet opnieuw niet aan voorwaarde bonden

22 augustus 2019

Via de media spreekt KLM haar teleurstelling uit over de weigering van de bonden om in te gaan op haar uitnodiging om op 26 augustus het cao-overleg te hervatten.

Hieronder leggen we uit waarom de bonden hebben besloten niet op de uitnodiging van KLM in te gaan. Het is goed om in herinnering te brengen dat op 1 juni 2019 de drie cao’s (grond, cockpit en cabine) zijn verlopen.

Op 11 april 2019 startte het cao-overleg tussen de bonden en KLM. Daarbij ging het toen alleen om afspraken over het proces (regie-overleg). Medio mei 2019 hebben de acht bonden hun cao-voorstellen bij KLM ingediend. Het inhoudelijk cao-overleg heeft plaatsgevonden op 9 en 16 mei, 18 juni, 1, 3, 9 en 11 juli. Op 12 juli zou er ook overleg plaatsvinden. Dat overleg ging uiteindelijk niet door, omdat de bonden op 11 juli hadden besloten – wegens het ontbreken van voortgang – het overleg met KLM te beëindigen.

Nog even terug in de tijd. Tijdens het cao-overleg van 16 mei is gesproken over de inhoudelijke cao-voorstellen van de bonden. KLM gaf toen te kennen nog niet haar positie in het cao-overleg te kunnen presenteren. Ook kon KLM toen geen harde toezegging doen om gedurende de resterende vijf weken tot aan het volgende cao-overleg (18 juni) haar positie/voorstellen aan de bonden kenbaar te maken. Daarmee dreigde veel tijd te verstrijken voordat de positie van KLM duidelijk zou worden.

De bonden schreven naar aanleiding daarvan op 11 juni het volgende aan KLM: “Gezien deze situatie maken we ons zorgen of we kunnen komen tot het door ons gewenste resultaat van een cao die er ligt voor het eind van de zomer, inclusief de daarbij behorende substantiële loonparagraaf en de domein-specifieke inhoudelijke punten. Er staan na 18 juni nog twee resterende cao-overleggen gepland tot aan het einde van de zomer. Dit schatten wij in als onvoldoende overlegtijd om te komen tot een cao-akkoord, zeker gelet op het multilaterale karakter van de onderhandelingen. Daarom hebben de bonden een poging gedaan om flexibiliteit te tonen en een aantal aanvullende overlegmomenten mogelijk te maken. Dit heeft erin geresulteerd dat wij op drie aanvullende data beschikbaar zijn voor cao-overleg met KLM. Dit betreft 1 juli, 3 juli en 9 juli. […] Daarnaast roepen wij KLM op om vóór 18 juni haar positie/voorstel kenbaar te maken per post, zodat wij het overleg zo goed als mogelijk kunnen benutten.”

Uiteindelijk is KLM op 14 juni, op vrijdag aan het eind van de middag, gekomen met haar voorstellenbrief en zijn, conform verzoek van de bonden, extra overlegdagen ingepland.

KLM heeft zich in haar voorstellenbrief beperkt tot een loonbod (1% per 1 juli 2019 en 1,25% per 1 april 2020 en een klein aantal (volgens KLM) noodzakelijke aanpassingen. De looptijd zou daarbij eindigen op 1 oktober 2020. De voorstellen die de bonden eerder hadden gedaan, zouden volgens KLM vrijwel allemaal kostenverhogend zijn.

Hoewel wij later, naar aanleiding van het overleg van 1 en 3 juli, nog enigszins positief gestemd waren over de vorderingen in de cao-onderhandelingen met KLM (wij zagen enkele openingen en tegemoetkomingen); is die stemming per 9 juli volledig omgeslagen.

De bonden hadden voorafgaand aan het overleg van 9 juli gewerkt aan het formuleren van een gezamenlijke positie, waarmee opnieuw een stap werd gezet richting KLM. Daar stond tegenover dat KLM nauwelijks afweek van haar eerdere standpunten. Sterker nog, de beweging was in onze ogen eerder de verkeerde kant op (door te stellen dat het grondpersoneel één Extra Vrije Dag (EVD) moest inleveren om tot een ‘gebalanceerd’ pakket te komen; door te tornen aan de in de cao vastgelegde Overtolligheidsregeling (terwijl de bonden vragen de huidige Mobiliteitsregeling voort te zetten) en door voor te stellen het daggeld voor het grondpersoneel af te schaffen in ruil voor een credit card die wel breed wordt geaccepteerd).
De bonden hebben vervolgens KLM – met het oog op de twee toen nog resterende overlegdagen – op ondubbelzinnige wijze opgeroepen haar starre houding te verlaten. Dat is vervolgens niet gebeurd, waarna de bonden hebben besloten het cao-overleg te beëindigen.
Op 7 augustus is nog informeel overleg gevoerd tussen een kleine delegatie van KLM en de woordvoerders van de bonden, maar dat overleg heeft niet tot hervatting van het cao-overleg geleid, omdat KLM haar nieuwe “verbeterde” bod niet op tafel wilde leggen.
Bij brief van 14 augustus jl. hebben de gezamenlijke bonden een duidelijke voorwaarde gesteld aan KLM met een duidelijke deadline:

“Wij verzoeken u vriendelijk doch dringend voor een eventuele hervatting van het formele cao-overleg uiterlijk 19 augustus 2019 om 17.00 uur met een concreet voorstel te komen waaruit blijkt dat u een duidelijke en substantiële beweging op de beschikbare loonruimte wilt maken. Mochten de
vakbonden binnen de gestelde termijn het gevraagde voorstel niet ontvangen hebben, zullen de
vakbonden zich beraden over te nemen vervolgstappen.”

Een half uur vóór het verstrijken van de deadline, nodigt KLM de bonden uit om het overleg weer te hervatten, maar een concreet voorstel doet zij opnieuw niet.

Beide brieven, zowel de brief van 14 augustus van de bonden als de reactie van KLM, tref je hier [HYPERLINK] aan.

Met haar reactie heeft KLM (opnieuw) niet voldaan aan de door de gezamenlijke bonden gestelde voorwaarde. Je kunt over de reactie van de bonden van mening verschillen. Hadden de bonden niet toch gewoon op de uitnodiging van KLM moeten ingaan? Daar zou je tegenover kunnen stellen: waarom maakt KLM niet gewoon haar nieuwe concrete bod aan de bonden bekend?

Wij hebben na uitgebreid beraad besloten het collectieve optreden met de andere bonden niet te doorbreken. Bovendien, als niet wordt voldaan aan een duidelijke voorwaarde, dan moet je consequent zijn.

Wij streven nog steeds naar een constructieve hervatting van de dialoog met KLM. Wij willen ons immers inzetten en sterk maken voor een goed arbeidsvoorwaardelijk pakket.

Terug naar overzicht