Verslag VKP-ledenvergadering

Op maandag 3 december vond de halfjaarlijkse ledenvergadering van de VKP plaats met dit keer als bijzonder onderwerp de (beperkte) groeimogelijkheden van Schiphol.

Het milieu en het al dan niet groeien van Schiphol is een hot item op dit moment. Het juiste moment voor een presentatie van Inka Pieter, Director CSR & Environmental Strategy bij KLM. Zij nam de zaal mee in haar verhaal over wat KLM momenteel al doet op het gebied van milieubesparende maatregelen. Maar ook waar kansen en mogelijkheden liggen voor de komende tijd. Want het is duidelijk dat KLM niet kan stilstaan en bovendien dat de maatschappelijke discussie om een heldere visie vraagt van de KLM bedrijfsleiding. Vanuit de leden was er veel belangstelling voor dit thema en dit leidde dan ook tot een goede discussie. Ook het onderwerp ‘groene’ arbeidsvoorwaarden, waar de VKP in het recente cao overleg voor heeft gepleit, werd aangehaald. Het is de hoogste tijd dat daar stappen worden gezet, aldus de leden.

Voorzitter Bob van der Wal informeerde de leden over de lopende zaken. Daaronder de governance kwestie, die in Nederlandse en Franse kranten met regelmaat de kop op steekt. Gegeven de grote uitdagingen in de luchtvaart, zoals milieu en de heftige concurrentie, is een goede samenwerking binnen de groep Air France KLM onontbeerlijk.

Over het dossier ‘pensioenen’ lichte Bob toe waarom het landelijk overleg tussen werknemers, werkgevers en het kabinet vastgelopen is. Het eindbod van het kabinet, ondersteund door de werkgevers, was een te magere handreiking naar de werknemers en gepensioneerden. Het ging over de (te) snel oplopende pensioenleeftijd, de regelingen voor zware beroepen en de boetes (RVU) op eerder stoppen in de verschillende sectoren. Ook over andere belangrijke onderwerpen, zoals het pensioenperspectief voor flexkrachten, de doorsneepremie en de rekenrente, werd geen overeenstemming bereikt.

Inmiddels is ook binnen KLM het pensioenoverleg met de werknemersorganisaties van start gegaan. Dit overleg gaat over de verdeling van de risico’s, mocht onverhoopt de dekkingsgraad op een te laag niveau komen (< 105). Zodra zich in dit overleg interessante ontwikkelingen voordoen, zullen we je daarvan uiteraard op de hoogte houden.

Op het gebied van duurzame inzetbaarheid en roosters is, zoals in het cao-overleg met KLM is afgesproken, een proces van co-creatie ingezet. KLM’ers, waaronder leden van de VKP en collega-werknemersorganisaties, nemen deel in verschillende onderzoeksteams. Deze teams dienen ieder de mogelijkheden tot verbetering op het gebied van duurzame inzetbaarheid en roosters in kaart te brengen. De hoofdvragen waarmee deze teams van start zijn gegaan, zijn:
– Hoe kunnen werkenden bij KLM gezond (blijven) werken en wat moet KLM en haar werkenden doen om dat doel te bereiken?
– Hoe ziet een toekomstig bestendige roosterregeling eruit die past bij de KLM haar operatie, de kernwaarden van de huidige roosterregeling en de wensen van haar werknemers?
De onderzoeksresultaten zullen uiteindelijk in het extern (cao) overleg worden ingebracht. Daar vindt de besluitvorming plaats. De huidige cao loopt juni komend jaar af. Een vooruitblik naar wensen en ideeën is weer aangebroken. Iets om over na te gaan denken.

Secretaris Michel Vonk blikte vooruit naar de medezeggenschapsverkiezingen. Gesprekken vinden momenteel plaats met de beoogde kandidaten. De benoemingscommissie van de VKP is daarmee belast. Voor VKP’ers is er nog zeker ruimte in de diverse groepscommissies. Mocht je interesse hebben, neem dan contact met ons via ln.gn1566513710aleb-1566513710pkv@t1566513710aaira1566513710terce1566513710s1566513710.

Penningmeester Ap Bouman presenteerde cijfers van een financieel gezonde VKP. De begroting voor 2019 werd unaniem omarmd.

De VKP wil groeien en ledenwerving heeft onze continue aandacht. Naar goed gebruik wordt er onder de ledenwervers een iPad verloot. Zo ook dit jaar. De gelukkige en verraste winnaar was mevrouw Loes Luhulima. En daarmee werd de avond afgesloten.

Terug naar databank