CAO onderhandelingen

Op 17 april kregen de cao onderhandelingen een vervolg. Ook tijdens dag 2 stonden vorm en proces centraal. De echte inhoudelijke onderhandelingen over arbeidsvoorwaarden en arbeidsomstandigheden moeten nog beginnen. KLM heeft ook nog niet inhoudelijk op de eisen en wensen van de verschillende werknemersorganisaties gereageerd.

Er liggen veel onderwerpen op de onderhandelingstafel. Dat is ook wel te verklaren na jaren van stilstand, versobering en deels achteruitgang van arbeidsvoorwaarden. Keuzes die in een periode van economische tegenwind zijn gemaakt. Maar het tij is inmiddels gekeerd. KLM heeft twee uitstekende jaren achter de rug en de resultaten in het lopende boekjaar zijn goed en stemmen tot optimisme.

Sommige onderwerpen en thema’s die op tafel liggen, zoals duurzame inzetbaarheid, werkdruk, flexibiliteit en roosters, vragen van de overlegpartijen veel tijd en aandacht. KLM wil graag praten over het personeelsmodel en sociale innovatie. De onafhankelijk voorzitters, Jolande Sap en Jan Kramer, hebben voorafgaand aan het overleg verkend of de overlegpartijen bereid zijn het overleg op een andere manier te doen. Voorgesteld is om niet op klassieke wijze het overleg te voeren, maar in een vorm van co-creatie te komen tot betere arbeidsvoorwaarden en arbeidsomstandigheden en tot oplossingen voor de binnen het bedrijf bestaande problematiek.

KLM heeft bij aanvang van de sessie uiteengezet hoe zij denkt invulling te geven aan het proces van co-creatie. Zij onderscheidt daarbij verschillende fases. De eerste fase bestaat dan uit het verzamelen van feiten, het maken van analyses en beschrijven van de verschillende scenario’s. In de tweede fase zouden ook andere dan de overlegpartijen kunnen worden betrokken (werknemers, deskundigen). In deze fase kan gekeken worden naar elders beproefde methodes die tot bevredigende resultaten hebben geleid. Het beschreven proces is nieuw voor alle betrokkenen en in die zin ook spannend. Het vraagt commitment van alle partijen aan tafel.

De werknemersorganisaties kregen de gelegenheid met een voorlopige reactie te komen op het voorstel van KLM.

De VKP delegatie was op voorhand niet afwijzend op dit voorstel, maar is van mening dat dit alleen werkt als alle partijen daar aan mee willen werken. Voor partijen zal een andere aanpak zeker wennen zijn. Er is besloten om er in de volgende cao vergadering op terug te komen en een besluit te nemen.

Bij de werknemersorganisaties leeft wel de opvatting dat de voorgestelde aanpak, met de verschillende fases, een langdurig traject zal zijn. Er bestaat behoefte om een aantal zaken op korte termijn te regelen. Voorgesteld werd om voor een beperkt aantal nader te bepalen onderwerpen een cao voor de korte termijn af te sluiten en tevens de onderwerpen te benoemen die voor co-creatie in aanmerking komen.

De insteek van de VKP is dat er in eerste instantie goede afspraken over – onder andere – een salarisstijging worden gemaakt. Onze leden hebben ook het belang hiervan aangegeven, na lange tijd een pas op de plaats te hebben gemaakt. Uiteraard blijven wij volgen wat er aan andere tafels wordt afgesproken.

Over de looptijd wordt ook nagedacht, een jaar of anderhalf jaar. VKP pleit voor anderhalf jaar om zodoende weer in de pas te komen met andere KLM-cao’s. Er ontstaat dan een mogelijkheid om het multi-overleg weer nieuw leven in te blazen. VKP vindt multi-overleg van belang om zodoende zicht en grip te houden op de verschillen tussen de drie domeinen grond, cabine en cockpit. Als het gaat om de arbeidsvoorwaarden en arbeidsomstandigheden binnen de domeinen grond, cockpit en cabine is ‘fair and balanced’ het uitgangspunt voor de VKP. Onderscheid dat niet is te rechtvaardigen, gaat ten koste van de eenheid en saamhorigheid binnen KLM.

Uiteraard zullen we ervoor zorgen dat de onderwerpen als genoemd in onze cao-brief in het totale proces aan de orde komen.

De VKP had eerder aan KLM gevraagd om cijfers en een toelichting te leveren over 2015, 2016 en 2017 om hiermee inzicht te krijgen in de door de drie domeinen (cockpit, cabine en grond) geleverde bezuinigingen. De VKP acht deze informatie noodzakelijk om een transparante start van de cao onderhandelingen mogelijk te maken. De KLM heeft gereageerd maar deze informatie is naar mening van de VKP onvoldoende om te bepalen wat de stand van zaken is. VKP vraagt nogmaals en met klem aan de KLM om helderheid te verschaffen. Zonder helder beeld vragen wij ons af hoe we effectief de onderhandeling kunnen voeren.

Dinsdag aanstaande zitten de partijen weer bij elkaar. Wij blijven je van de ontwikkelingen op de hoogte houden.

Terug naar databank