CAO overleg, dag 4

Bij aanvang van het overleg werd door de heer Slagt kort stilgestaan bij de situatie bij Air France; de stakingen en het vertrek van de heer Janaillac. Bob van der Wal heeft namens de VKP zijn zorgen geuit over het hoge tempo van leiderschapswisselingen bij Air France. Ook bracht hij in herinnering dat de heer Janaillac bij een eerdere gelegenheid de woorden heeft uitgesproken “if we sink, we sink together”. Daarmee bedoelde hij dat Air France en KLM onafscheidelijk zijn. Naar het oordeel van de VKP is er voor KLM ook geen andere optie, dan van de samenwerking met Air France een succes te maken. Er zijn voor KLM’ers eenvoudigweg geen andere, reële opties.

Stilgestaan werd vervolgens bij het principeakkoord dat KLM vorige week met de VNV heeft gesloten. Het akkoord behelst onder meer een loonstijging van in totaal 4%, werkdrukverlichting en een aantal elementen dat de flexibiliteit verhoogt. De heer Slagt benadrukte dat het principeakkoord nog langs de Ledenraad van de VNV moet.

De VKP dringt er bij KLM op aan de drie domeinen niet verder uit elkaar te drijven. KLM heeft toegezegd de grondbonden op 23 mei aan een ‘bijtafel’ van het cao-overleg nader te informeren over het akkoord met de VNV.

Vervolgens heeft KLM een schets gegeven van wat haar inzet is voor een nieuwe cao. De stellingname van de werkgever is dat het huidige personeelsbeleid “failliet” zou zijn en gewijzigd moet worden. ‘KLM’ is een sterk merk in een uiterst competitieve markt en onderscheidt zich door haar medewerkers, haar authenticiteit en haar dienstverlening aan de klant. KLM wil aantrekkelijk zijn voor talentvolle mensen, ongeacht leeftijd, etniciteit of sociale achtergrond. Medewerkers dienen hun vaardigheden telkens aan te passen aan een markt en een omgeving die voortdurend in beweging is. Men moet als KLM’er werken aan skills en kennis zodat men te allen tijde een goede positie heeft op de interne en externe arbeidsmarkt. KLM wil meer flexibiliteit en een goede balans tussen werk en privé. En dit alles op een duurzaam kostenniveau en met inachtneming van het KLM Kompas (‘Moving Your World’).

Voor de VKP zijn dit op zich begrijpelijke uitgangspunten voor een werkgever. De VKP acht van belang dat de medewerker wel zelf aan het stuur van zijn/haar eigen loopbaan blijft! De vraag is: wat zijn dan de beperkingen binnen de bestaande afspraken?

KLM kwam op dag 4 dan eindelijk met een eerste inhoudelijke reactie op de in totaal 104 voorstellen van de bonden. Per onderwerp werd door KLM aangegeven of het naar haar oordeel een onderwerp is dat zich leent voor een korte termijn cao; een onderwerp voor co-creatie, dan wel niet aan de orde is of een nadere toelichting van de bonden behoeft. KLM heeft ook aangegeven welke onderwerpen zij in een apart traject aan de orde zou willen stellen.

Voor de VKP is vooralsnog een kortlopende cao een mogelijkheid maar wil daar de volgende elementen in opgenomen zien. De werkdruk op Schiphol, met de zomerpiek op komst, is een grote zorg. Er zullen meer medewerkers in vaste dienst aangenomen moeten worden en de verhouding vaste, ingewerkte medewerker versus uitzendkracht zal structureel ten gunste van ‘vast’ moeten worden verbeterd. Het aantrekken van flexkrachten moet zich wat betreft de VKP beperken tot situaties van ‘piek en ziek’. Dit biedt de noodzakelijke stabiliteit maar ook de garantie dat we het benodigde kwaliteitsniveau voor KLM kunnen behouden in een snel aantrekkende arbeidsmarkt.

Daarnaast maakt de onderhandelingsdelegatie van de VKP zich sterk voor de door haar ingebrachte punten, zoals opgenomen in de voorstellenbrief.

De VKP is positief over het nieuw leven inblazen van het zogenoemde cao multi-overleg, dus met de vertegenwoordigers van het cockpit- en cabinepersoneel. Die mogelijkheid ligt er wanneer ook met de grondbonden een cao wordt afgesloten die loopt tot 1 juni 2019.

Dan is er nog een werkwijze van co-creatie, het gezamenlijk creëren van nieuw personeelsbeleid. De VKP wil er ervaring mee opdoen, maar met onderwerpen die minder urgent en zwaar beladen zijn. Er heerst, op basis van ervaringen met de wijze waarop de deelnemers aan cao-overleg zich plegen te gedragen, twijfel of deze methodiek gaat werken. In de komende periode wordt er gekeken naar een mogelijke invulling voor een dergelijk proces.

Aan het eind van de bijeenkomst werd door KLM een verhelderende presentatie gegeven over de stand van zaken betreffende het nieuwe functie-en loongebouw A en T. Integratie van het A en T-systeem (vooral vanwege de ongelijkheid die onbedoeld uit deze systemen voortvloeit) is ook een punt uit de voorstellenbrief van de VKP. Het is een onderwerp dat al jaren binnen KLM speelt. Gestreefd wordt naar de toepassing van een landelijke methodiek (ORBA). Het gaat tussen de overlegpartijen vooral over de financiering van de ombouw. Het onderwerp wordt meegenomen in de discussie voor de kortlopende cao.

Over twee weken, als het overleg wordt voortgezet, komt KLM met een integraal voorstel voor een kortlopende cao.

Terug naar databank