Het cao overleg is uit de startblokken

Het cao overleg is donderdag 15 maart van start gegaan. Deze cao besprekingen volgen een nieuwe opzet, want de sturing op het proces ligt bij een onafhankelijk voorzittersduo, te weten mevrouw Jolande Sap en de heer Jan de Kramer. Aan KLM zijde is de heer Aart Slagt delegatieleider. Het VKP onderhandelingsteam bestaat uit bestuursleden Bob van der Wal, Mark Rademaker, Michel Vonk, Ap Bouman en Jint de Groot. En uiteraard zijn de collega’s van de NVLT en van de landelijke grondbonden met hun afgevaardigden ook aanwezig. Er zijn in deze eerste ronde nadere afspraken gemaakt vooral over het te volgen proces en de planning.

De VKP heeft KLM gevraagd de cijfers en een toelichting te produceren over de boekjaren 2015 t/m 2017 teneinde inzicht te krijgen in de door de drie domeinen (cockpit, cabine en grond) geleverde bijdrage in de behaalde resultaten. De VKP acht deze informatie noodzakelijk om een transparante start van de cao onderhandelingen mogelijk te maken. De KLM heeft de informatie toegezegd.

De heer Slagt schetste in een presentatie de situatie waarin KLM thans verkeert en gaf een korte terugblik over hoe we uit de crisis van afgelopen jaren zijn gekomen. Wat de toekomst betreft zal KLM investeren in vloot, materiaal/IT en de medewerker. Het budget dat hiervoor beschikbaar wordt gesteld zal dit jaar naar een recordhoogte gaan. In welke mate geïnvesteerd zal worden in ‘de medewerker’ bleef helaas onduidelijk.

De heer Slagt gaf aan dat KLM niet met het mes op tafel zit om de 4% productieverbetering voort te zetten. Vanuit de VKP is aangegeven dat bij veel medewerkers, wat betreft de gevraagde inzet, de rek er ook wel uit is.

De VKP heeft gevraagd naar het effect van de groeibeperkingen die nu gelden op Schiphol. Schiphol bereikt dit jaar het met de omgeving afgesproken maximum van 500.000 vliegtuigbewegingen. Eerst in 2020 is een verdere groei aan de orde. KLM is zeer bezorgd over de situatie op Schiphol en over het feit dat de opening van Lelystad met een jaar is uitgesteld. KLM is de laatste jaren naar verhouding meer gaan vliegen dan Air France, omdat het in meerdere mate de eis van ‘winstgevende groei’ kon waarmaken. De beperkingen die nu gelden op Schiphol zouden in dit verband wel eens tot een pas op de plaats kunnen leiden.
Verdere integratie tussen KLM en Air France is momenteel niet aan de orde. Op kleine schaal wordt uiteraard nog wel gekeken naar de mogelijkheid tot het bereiken van synergievoordelen.

Een lager kostenniveau blijft van groot belang voor KLM, aldus de heer Slagt. KLM wil onder meer afspraken maken over een duurzaam personeelsmodel met aandacht voor de oudere populatie en afspraken om hoog ziekteverzuim te bestrijden.

Op 17 april krijgt het overleg een vervolg. Dan zullen de thema’s ook meer inhoudelijk aan de orde komen. Van de zijde van de VKP en van de andere werknemersorganisaties ligt er een groot aantal cao voorstellen. KLM zal daar nog inhoudelijk op moeten reageren. De VKP heeft aangegeven geen cao te willen sluiten voordat helder is wat het cao-resultaat is bij de vliegers en dan met name wat betreft de salarisparagraaf en de arbeidsvoorwaarden die daarmee verwant zijn. Er liggen echter genoeg andere specifieke thema’s op tafel om nu al zinvol overleg te voeren. De volgende overleggen vinden plaats op 17 en 24 april, op 14, 17 en 31 mei en op 1 juni.

Vanzelfsprekend houden wij u van het verloop op de hoogte.

Terug naar databank