Leden VKP stemmen in met vereenvoudigd verlofmanagement

9 januari 2018

In een goed gevulde zaal in restaurant Meerzicht heeft de VKP op 9 oktober jl. een extra ledenvergadering gehouden. Op de agenda stond de stemming over het vereenvoudigd verlofmanagement en een verkennende discussie over de wensen en ideeën voor een nieuwe CAO.

Hoewel 63% van de aanwezige leden voor het protocol vereenvoudiging verlofmanagement stemden, waren er vanuit de zaal veel kritische geluiden te horen. Veel leden zien het nieuwe verlofmanagement meer als een versobering dan als een vereenvoudiging van het verlofsysteem. Ook de andere werknemersorganisaties hebben hun leden geraadpleegd. Daar waren dezelfde geluiden te horen. Niettemin hebben ook de leden van de andere bonden – uitgezonderd die van de NVLT – met de vereenvoudiging van het verlofmanagement ingestemd. Onduidelijk is nu wat de positie van de NVLT betekent voor het protocol. KLM is voornemens het vereenvoudigd verlofmanagement per 1 januari 2018 in te voeren. De voorbereidingen daarvoor worden reeds getroffen, omdat anders de deadline voor de invoering, die al verschoven is van 1 januari 2017 naar 1 januari 2018, niet wordt gehaald.

De ledenvergadering werd ook aangegrepen voor een verkenning van de insteek voor de nieuwe CAO. De geldende CAO loopt tot eind van dit jaar. Deze loopt echter door, indien er geen nieuwe arbeidsvoorwaardelijke afspraken zijn gemaakt voor de periode vanaf 1 januari 2018. In de vergadering lichtte voorzitter Bob van der Wal toe hoe de omstandigheden inmiddels zijn veranderd sinds het sluiten van de lopende CAO. Het gaat een stuk beter met KLM en gezaghebbende partijen in Nederland roepen op tot loonstijgingen. Bob presenteerde namens het dagelijks bestuur van de VKP een lijst van 23 onderwerpen die op de overlegtafel aan de orde zouden kunnen worden gesteld. Deze onderwerpen zijn ‘rijp en groen’ door elkaar. Sommige onderwerpen zullen nog sneuvelen; andere onderwerpen zullen nog worden toegevoegd. Het bestuur van de VKP doet een uitdrukkelijk beroep op haar leden om met ideeën en wensen te komen. Wij hopen met uw inbreng tot een mooi voorstellenpakket te komen. Inmiddels hebben wij van verschillende leden input ontvangen. Het streven van het bestuur is om in de ledenvergadering eind november het finale pakket klaar te hebben. U kunt dus ook de komende weken nog met uw wensen en ideeën bij ons terecht via ln.pk1566513908hv@ta1566513908airat1566513908erces1566513908.

Leden die regelmatig naar een vergadering komen weten dat er altijd wel een nieuwtje te horen is. Zo ook dit maal. Het was namelijk die dag bekend geworden dat de Europese ondernemingsraad zich geschaard had achter Mathi Bouts voor de positie in de AF/KL Raad van Commissarissen. Deze positie voor een werknemer in de groeps Raad van Commissarissen vloeit voort uit de Franse wet die stelt dat bij een bepaald aantal RvC zetels een deel aan werknemers toekomt. Met de uitbreiding voor een zetel voor Delta en een zetel China Eastern kwam de extra (tweede) zetel beschikbaar. Op AF/KL directieniveau was er een gentlemen’s agreement deze aan een Nederlandse KLM’er toe te laten komen. Het gaat om een periode van twee jaar. De keuze was niet op voorhand vanzelfsprekend. Ten eerste was er vanuit de VKP OR fractie een goede kandidaat naar voren geschoven en er was nog een ‘open rekening’ tussen de VNV en de KLM Directie aangaande een RvC positie. De heer Elbers heeft hier de aandacht op gevestigd maar de Europese OR heeft haar eigen afweging gemaakt. De VNV claim voor een RvC zetel blijft staan. Een soortgelijke claim hebben de grondbonden op basis van het in 2015 afgesproken Raamwerk Perform 2020.
Echter de invulling van de werknemerszetel is zeker acceptabel en de benoeming is inmiddels formeel. Wij feliciteren de heer Bouts met zijn commissarispositie en wensen hem veel succes en wijsheid toe. Wij zijn verder in afwachting hoe en wanneer de grondzetel in de RvC in KLM en/of Air France KLM ingevuld gaat worden.

Terug naar databank