Dag 5 en 6 cao onderhandelingen

Afgelopen donderdag en vrijdag werden de cao-onderhandelingen tussen de grondbonden en KLM vervolgd. KLM heeft tijdens de tweedaagse een concreet voorstel gedaan voor een cao met een looptijd tot 1 juni 2019. Die looptijd zou een herstart van het multi-overleg (met de grond-, cockpit- en cabinebonden) mogelijk moeten maken. Over de looptijd lijken de partijen het wel eens te kunnen worden. De VKP heeft eerder bij KLM aangedrongen op een herstart van het multi-overleg om ongelijkheid en verdeeldheid tussen de domeinen te voorkomen.

Op de inhoudelijke voorstellen van KLM hebben de bonden niet meer dan een eerste voorlopige reactie gegeven. Die reactie was in overwegende mate afwijzend, waarbij opvallend was dat de opvattingen van de bonden onderling niet ver uiteen lopen. Aan het eind van de tweedaagse sessie kwamen partijen wat betreft de loonparagraaf wel tot bepaalde oplossingsrichtingen. Er bestaat dus op onderdelen wel enige toenadering.

Grote verdeeldheid bestaat er nog steeds wat betreft de afrekening in het kader van Perform 2020. De VKP heeft er bij KLM herhaaldelijk op aandrongen inzage te geven in hetgeen de afzonderlijke drie domeinen hebben bijgedragen in het kader van Perform 2020. Daarover heeft KLM op 25 mei, aan de ‘bijtafel’ van het cao-overleg, de bonden nader geïnformeerd. De VKP heeft aan de hand van productiviteitscijfers van KLM inzichtelijk gemaakt dat het grondpersoneel naar verhouding meer heeft bijgedragen dan het vliegend personeel. KLM stelt daar tegenover dat niet alleen naar de productiviteit, maar ook naar de besparingen in de drie domeinen moet worden gekeken. Het toerekenen van eenmalige besparingen als onderdeel van Perform 2020 is wat betreft de VKP geen punt van discussie. Wel is relevant dat de structurele besparingen als gevolg van de productiviteitsverbetering op een juiste manier worden meegenomen. Volgens KLM zou alles in evenwicht zijn. De VKP is daarvan niet overtuigd en stelt voor de cijfers, zowel die over het verleden als een doorrekening naar de toekomst, door een derde te laten controleren.

Op 20 en 21 juni worden de cao-onderhandelingen voortgezet.

Terug naar databank