Leden vierkant achter cao-inzet VKP

Afgelopen maandagavond 2 juli vond een extra ledenvergadering plaats. Ondanks het mooie weer en het WK voetbal was er een goede opkomst. Aan de orde was de stand van zaken in het cao-overleg, meer in het bijzonder het laatste voorstel van KLM en de wijze waarop het cao-overleg door de VKP vervolgd zou moeten worden. Voorafgaand aan het laatste cao-overleg, op 20 en 21 juni, hadden VKP, CNV, NVLT en De Unie gezamenlijk (zie hieronder) en FNV afzonderlijk een cao-voorstel ingediend. KLM is tijdens het laatste overleg met een tegenvoorstel gekomen. Kort samengevat komt dat voorstel op het volgende neer:
• Een loonsverhoging gelijk aan de andere cao-domeinen (cabine en cockpit)
• Een jaarlijks persoonlijk Duurzaam Inzetbaarheidsbudget voor alle medewerkers
• Afspraken om te komen tot structurele oplossingen voor duurzame inzetbaarheid
• De aanname van 150 medewerkers in een nieuw te ontwikkelen meerjarig leer-werk-contract vooruitlopend op afspraken over een nieuw personeelsmodel en 150 medewerkers op regulier KLM-contract in operationele functies bij GS en Cargo
• Introductie van een overbruggingsregeling tot vroegpensioen in geval van dreigende boventalligheid
• Uitbreiding van regelingen in het kader van Levensfasebewust Personeelsbeleid
• De introductie van de mogelijkheid tot financiële compensatie voor werken op KV-dag
• Uurloon UZK /parkeerkaarten, vergoeding en eindejaarsuitkering. Fase B of fase C. Iedere 12 maanden € 700 bruto.

De FNV zag in het voorstel van KLM voldoende aanknopingspunten om verder te onderhandelen. De VKP niet. Wij vonden het nodig eerst onze achterban te raadplegen. Ook CNV, NVLT en De Unie zaten op die lijn.

De VKP heeft tijdens de ledenvergadering het voorstel van KLM in stemming gebracht. De leden wezen het voorstel van KLM massaal van de hand. Ook stemden de leden ermee in dat de VKP gezamenlijk optrekt met CNV, NVLT en De Unie met inachtneming van een viertal hoofdthema’s (eerlijke beloning, uitbreiding van de 80/90/100-regeling, zeggenschap grondpersoneel door middel van aandelen en een toeslag voor technisch personeel). Uiteraard zal de VKP ook de problematiek van bijvoorbeeld de dienstreizigers aan de orde stellen en andere zaken die met name in het kamp van de VKP spelen. Voorts blijft voor ons van groot belang dat de in het kader van Perform 2020 met KLM afgesloten Raamwerk-overeenkomst door KLM wordt nagekomen. Berekeningen op basis van door KLM aangereikte cijfers wijzen uit dat het grondpersoneel in het kader van Perform 2020 heeft geleverd. De vliegers hadden ook een dergelijke afspraak en hebben op basis daarvan een belang gekregen in het bedrijf ter waarde van €85 miljoen.

Gezien het laatste voorstel van KLM is een aantal zaken, waarvan de werknemersorganisaties eerder hadden gesteld dat die onaanvaardbaar zijn, van tafel. Het gaat hierbij met name om het schrappen van Bijlage 15 van de cao en een regeling die zou voorzien in de beëindiging van het dienstverband van boventalligen.

De VKP-onderhandelingsdelegatie ontleent veel steun aan de ledenraadpleging voor de ingenomen positie en de uitgestippelde koers. Er is een duidelijk signaal afgegeven, ook aan KLM. Inmiddels hebben de VKP, CNV, NVLT en De Unie in een gezamenlijke brief aan KLM kenbaar gemaakt hoe het wat hun betreft nu verder moet met het cao-overleg. Op moment van schrijven wachten wij nog op een reactie. Wij houden je op de hoogte.

Geintegreerd cao voorstel CNV NVLT Unie en VKP

 

Terug naar databank