Vertegenwoordiging binnen KLM

KLM kent een zeer omvangrijk ondernemingsraadbestel (OR-bestel), gebaseerd op de Wet op de ondernemingsraden (WOR 1971). Dit bestel regelt de medezeggenschap van werknemers binnen de KLM. Daarbij geldt het principe ‘medezeggenschap volgt zeggenschap’. Door verkiezing hebben ca. 50 actieve VKP’ers een zetel gekregen in dit bestel. Daarin behartigen zij naast het algemene KLM-belang, het belang van hun achterban!
Binnen KLM is de medezeggenschap fijnmazig geregeld op een drietal niveaus:

  • Op ondernemingsniveau kent de KLM de Ondernemingsraad. Deze raad overlegt met de KLM Directie. De VKP is met drie leden (en twee plaatsvervangende leden) in de Ondernemingsraad vertegenwoordigd.
  • Op bedrijfsonderdeelniveau zijn Groepscommissies actief; daarvan zijn er binnen KLM in totaal 26. Deze Groepscommissies voeren het overleg met het Hoofd van het bedrijfsonderdeel. De VKP is ruim in de verschillende Groepscommissies vertegenwoordigd.
  • In verband met de omvang van de bedrijfsonderdelen, is een tweetal Divisieraden actief; binnen Cargo en Engineering & Maintenance. Deze vormen een extra overlegplatform tussen de KLM Ondernemingsraad en de Groepscommissies binnen het bedrijfsonderdeel. Divisieraadleden worden gekozen uit de Groepscommissies van het bedrijfsonderdeel. De voorzitter van de Divisieraad bij Engineering & Maintenance is een VKP’er. In de Divisieraad van Cargo zijn geen VKP’ers vertegenwoordigd.

Verkiezingen voor het OR-bestel vinden elke drie jaar plaats. In 2019 vinden de volgende verkiezingen voor het OR-bestel plaats.

Vertegenwoordigers in het OR-bestel hebben een belangrijke rol te vervullen bij de beoordeling en advisering over adviesaanvragen (art. 25 WOR) en het verlenen van instemming bij de vaststelling, wijziging of intrekking van regelingen (art.27 WOR)

KLM maakt onderdeel uit van Air France KLM. Ook op Europees niveau is een ondernemingsraad ingesteld, waarin vertegenwoordigers vanuit KLM zitting hebben. De VKP is met één vertegenwoordiger (en één plaatsvervanger) in deze raad vertegenwoordigd.

Daarnaast is op Air France KLM groepsniveau het Strategic Analyses body ingesteld. Hier praten vertegenwoordigers van Air France en KLM op groepsniveau met de CEO van de Holding. Een tweetal VKP’ers heeft zitting in dit college.

Terug naar databank