Meerderheid VKP-leden stemt voor sluiten cao-akkoord

16 oktober 2018

Ter gelegenheid van een bijzondere ledenvergadering, afgelopen maandag, heeft de meerderheid van de aanwezige leden, op basis van het bereikte onderhandelingsresultaat, ingestemd met het sluiten van een cao-akkoord met KLM. De stemverhouding was 63% voor en 37% tegen.
Er waren veel kritische vragen van de leden over het bereikte onderhandelingsresultaat. In de eindafweging bleken veel leden het belangrijk te vinden dat de VKP als cao-partij aan tafel blijft. Het niet sluiten van een akkoord, waarover tijdens de sessie nadrukkelijk werd gesproken, zou wel een duidelijk signaal zijn richting KLM, maar de meerderheid vindt het uiteindelijk van groter belang dat de VKP betrokken blijft bij de onderwerpen die nog uitwerking behoeven. Tijdens de vergadering werd wel duidelijk dat een groot deel van de leden het resultaat voor de MSG-populatie aan de magere kant vindt. Dat sluit aan bij de eigen opvattingen van de VKP-delegatie.
Gelet op de vragen die werden gesteld, is duidelijk dat veel onderdelen van het cao-protocol nadere toelichting behoeven. Er rust op KLM en ook de VKP de taak om inzichtelijk te maken hoe bijvoorbeeld het Duurzaam Inzetbaarheidsbudget (DI-budget) werkt en hoe die regeling zich verhoudt tot de rechten en verplichtingen die uit Bijlage 19 van de cao (Studieregeling) voortvloeien.
Ook moet duidelijk zijn dat krachtens het protocol het O&O-fonds per 1 januari 2019 zal ophouden te bestaan en wat dat voor individuele medewerkers betekent. De bijdrage die men nu uit dit fonds kan krijgen is een vast bedrag; het DI-budget is een percentage van het eigen inkomen. Verder gelden er voor bepaalde voorzieningen deadlines, bijvoorbeeld voor de overbruggingsregeling voor collega’s die nu in het Transitiecentrum zitten. Wij zullen de komende weken benutten om de verschillende onderdelen van het protocol nader toe te lichten.
Op een niet al te lange termijn zal alweer een begin worden gemaakt met nieuwe cao-onderhandelingen. Het cao-protocol waarover maandag is gestemd kent immers een korte resterende looptijd, te weten tot 1 juni 2019. En op een nog kortere termijn zal het co-creatie proces worden ingezet en zullen de cao-partijen nadere invulling moeten geven aan de verschillende protocol-afspraken, zoals de afspraken met betrekking tot de participatie van vrouwen, de voorzieningen voor dienstreizigers, de aanpassing van de consigneringsregeling en de evaluatie van het MSG-systeem.
De inzet voor de volgende cao-ronde is nog niet bepaald, maar de discussies die maandag met de leden zijn gevoerd geven mede richting aan de keuzes die we zullen maken. In deze nieuwe ronde zullen we ook met de cockpit- en cabinebonden aan tafel zitten. De VKP is groot voorstander van het zogenoemde multi-overleg, te meer omdat daarmee wordt bevorderd dat de domeinen (arbeidsvoorwaardelijk) niet verder uit elkaar drijven.
Inmiddels hebben ook de leden van de NVLT en die van de CNV ingestemd met het resultaat. De Unie en de FNV hebben hun ledenraadpleging later.

Terug naar databank