Morgen hervatting cao-overleg

Morgen, donderdag 6 september, worden de cao-onderhandelingen tussen de (grond-)werknemersorganisaties en KLM hervat. Eerder deze week is een akkoord gesloten tussen de VNV en KLM. Er zijn aanvullende afspraken gemaakt met name over werkdrukvermindering, nadat eerder al met de VNV een loonsverhoging was afgesproken. Het akkoord tussen KLM en de VNV kent een looptijd tot 1 juni 2019.

Inmiddels verschijnen er allerlei berichten in diverse media, zowel in Nederland als in Frankrijk, over de inhoud van de deal tussen de VNV en KLM. Meerdere leden vragen ons wat het grondpersoneel mag verwachten, nu KLM aan de belangrijkste wensen en eisen van de vliegers tegemoet is gekomen. Met het akkoord tussen KLM en de VNV zijn de lopende acties en de aangekondigde werkonderbrekingen van de vliegers van de baan.

De Franse krant La Tribune bericht over een brief die de Franse vliegervakbond SNPL (Syndicat National des Pilotes de Ligne) aan haar leden heeft gestuurd. Daarin staat dat zij berekend heeft dat het akkoord met de VNV voor KLM-vliegers een inkomensverbetering behelst van 9,4% voor long-haul en 13,45% voor medium-haul. “Voor de KLM-vliegers betekent dit een salarisverhoging die grofweg varieert van ongeveer € 4.000 tot € 10.000 per jaar. Als de extra vrije dagen voor werkdruk in geld worden uitbetaald, zou het volgens de Franse media zelfs om dubbele bedragen gaan”, aldus de Telegraaf. De VNV Ledenraad zal zich overigens nog moeten uitspreken over het onderhandelingsresultaat.

Krachtens de grondbeginselen, zoals vastgelegd in de cao voor het KLM grondpersoneel, zal het personeelsbeleid van KLM gericht zijn op het regelen van de rechtspositie van de werknemers, waarbij aangelegenheden, die voor de verschillende categorieën van werknemers of binnen deze categorieën gelijk liggen, gelijk worden geregeld en aangelegenheden, die voor de verschillende categorieën van werknemers of binnen deze categorieën niet gelijk liggen, gelijkwaardig worden geregeld en wel op een zodanige wijze, dat verschillen in aard en/of niveau van de functies daarbij bepalend zijn.

Wij zullen in het cao-overleg, dat morgen een vervolg krijgt, KLM om duidelijkheid vragen over de deal met de VNV. Uiteraard vertrouwen wij erop dat KLM de grondbeginselen van haar personeelsbeleid ook jegens het grondpersoneel zal naleven. De VKP neemt het standpunt in dat gemaakte afspraken dienen te worden gerespecteerd en dat de arbeidsvoorwaarden zowel over de domeinen heen als binnen de domeinen ‘fair and balanced’ zijn. Verschillen moeten te rechtvaardigen zijn. En als KLM afspraken niet nakomt, dan zijn er legitieme middelen die dan zouden kunnen worden aangewend.

Bij aanvang van het grondcao-overleg is door KLM gesteld dat het ook in het personeel wil investeren. Dat biedt perspectief. Morgen gaan we de 10e cao-onderhandelingsdag in. In deze overleggen heeft de KLM zich tot nu toe erg terughoudend opgesteld ten aanzien van onze cao voorstellen. Wij zullen van KLM eisen dat zij de grondbeginselen van haar personeelsbeleid naleeft en dat zij geen onderscheid maakt waar geen rechtvaardiging voor is. Wij houden je op de hoogte.

Terug naar databank