Overlegpartijen besluiten tot deelname Private Aanvulling WW (PAWW)

21 maart 2018

Op 30 september 2016 spraken de cao-overlegpartijen af dat zij conform het advies van de STAR (Stichting van de Arbeid) een afspraak zouden maken over de reparatie van de (destijds) aanstaande beperking van opbouw en duur van de WW en WGA. Partijen waren toen nog in afwachting van de oprichting van de landelijke organisatie die met de uitvoering zou worden belast. Inmiddels is die uitvoeringsorganisatie opgericht en is de overeenkomst tot deelnamen door KLM en de werknemersorganisaties, waaronder de VKP, getekend. Afgesproken is dat de benodigde premie uit het loon van de werknemer betaald zou worden. Hieronder kort tekst en uitleg over wat deze voorziening behelst.

Een werknemer maakt aanspraak op de Private Aanvulling WW (PAWW) wanneer de WW-uitkering of loongerelateerde WGA-uitkering via UWV stopt en de werknemer op de laatste dag van die uitkering nog niet volledig betaald werk heeft gevonden.

Onderstaand schema bevat het bijdragepad voor de komende jaren. In 2017 is de bijdrage 0,1% van het (gemaximeerde) brutoloon en stijgt in de komende jaren geleidelijk naar 0,6% (in 2022). De bijdrage is in ieder geval voor de periode tot en met 2022 gemaximeerd op 0,75%.

De bijdrage start vanaf het moment dat een cao over de PAWW-afspraken is ingegaan en ondergebracht is bij Stichting PAWW en wordt jaarlijks in november vastgesteld. De hoogte van de bijdrage is vooral afhankelijk van de verwachte uitkeringen in het volgende kalenderjaar. Na vier jaar zal de regeling, waaronder de hoogt van de bijdrage, worden geëvalueerd. Bekeken zal dan worden of het gewenst is om met een uniforme bijdrage te blijven werken. Zo nee, dan volgt de vraag of het voor de hand ligt om over te stappen op een gedifferentieerde (sectorale) bijdrage, met elk een eigen maximumpercentage. Hierover valt op dit moment nog niets te zeggen.

Kom ik in aanmerking voor een PAWW-uitkering als ik werkloos ben geworden voordat mijn werkgever via een cao bij de PAWW-regeling is aangesloten? Het antwoord daarop is ‘neen’.

Aangezien de verzamel-cao algemeen verbindend wordt verklaard bent u als werknemer van KLM automatisch gebonden aan de verzamel-cao. U kunt dus geen afstand doen van de PAWW-regeling.

De door de cao-overlegpartijen gesloten overeenkomst wordt thans voorgelegd aan de commissie cao-aangelegenheden. Zij bepaalt of zij voldoende overeenkomsten kan samenvoegen tot een verzamel-cao voor de sector ‘Dienstverlening – niet (semi) publiek domein’. Zodra dat het geval is, is ondertekening van de PAWW verzamel-cao aan de orde. Nadat de verzamel-cao door alle deelnemers is ondertekend start het aanvraagproces bij het Ministerie van SZW voor het Algemeen Verbindend Verklaren van de cao.

Wij houden u van de voortgang op de hoogte, waaronder de ingangsdatum. Mocht voor u een (WW/WGA) uitkeringssituatie (dreigen te) ontstaan en is voor u niet helder of u wel of niet voor een private aanvulling in aanmerking komt, neem dan gerust met ons contact op.

Voor meer informatie verwijzen wij u naar www.spaww.nl.

Terug naar databank