Verbeterd pensioen: DBC 2017

De grondbonden hebben onlangs met KLM afgesproken om de deelnemersbijdragecompensatieregeling (DBC-regeling) toe te passen in het kalenderjaar 2017.

De DBC is ervoor bedoeld de wettelijke versobering van de pensioenen deels te compenseren. De regeling maakt het mogelijk om over een hogere pensioengrondslag pensioen op te bouwen. De DBC wordt betaald vanuit de premie die is vrijgevallen. Door de verlaagde pensioenopbouw per 1 januari 2015 is er namelijk minder pensioenpremie nodig. Een deel van de vrijgevallen premie wordt gebruikt voor de DBC-regeling.

In 2017 ontvangen alle deelnemers een pensioengevende bruto DBC ter grootte van 8,75% van de voor hen geldende netto pensioengrondslag. De reguliere deelnemersbijdrage wordt
verhoogd met een bedrag gelijk aan de door de deelnemers te ontvangen bruto DBC. Bij werknemers met een gemaximeerde bruto pensioengrondslag (2017: € 103.317,-), leidt de DBC tot een hogere bruto pensioentoelage waarmee zij zelf kunnen zorgdragen voor een netto pensioenvoorziening. De DBC blijft buiten beschouwing bij het vaststellen van de grondslagen voor andere emolumenten, zoals vakantiegeld en eindejaarsuitkering.

In de salarisafrekening van oktober 2017 wordt de DBC over de maanden januari t/m oktober 2017 verwerkt. Op de salarisafrekeningen van november en december 2017 worden de resterende maanden op dezelfde wijze verwerkt.

Terug naar databank