VKP raadpleegt leden over cao voorstel KLM

De VKP heeft eerder dit jaar, bij aanvang van het overleg met KLM over een nieuwe cao, een flink aantal eisen en wensen op tafel gelegd. Na vele magere jaren (in arbeidsvoorwaardelijke zin) was het tijd voor een substantiële tegemoetkoming aan het KLM-personeel. Het is volstrekt logisch dat men bij aanvang van onderhandelingen hoger inzet. Wij zijn realistisch genoeg om te beseffen dat KLM niet al onze eisen en wensen zou inwilligen. Maar laten we niet vergeten dat KLM mede dankzij haar medewerkers in 2016, 2017 en ook de voorbije maanden zeer succesvol is geweest. 2017 was het beste jaar ooit in de geschiedenis van KLM. Daar is hard voor gewerkt. De productiviteitsverbetering die door het KLM grondpersoneel is gerealiseerd, is aanzienlijk. En met die productiviteitsverbetering zijn de structurele kosten navenant gedaald. Dat gaat niet vanzelf. Er is geschrapt in managementlagen en supportfuncties; functies zijn gewijzigd; takenpakketten zijn zwaarder geworden. Dit alles heeft geresulteerd in boventalligheid en een flink toegenomen werkdruk.

Eén van de grondslagen uit de cao is dat de arbeidsvoorwaardelijke pakketten binnen KLM (die van grond, cockpit en cabine) zich tot elkaar verhouden als ‘fair and balanced’. VKP begrijpt dat er onderscheid kan zijn, zolang dat onderscheid maar rechtvaardig en daarmee verdedigbaar is. Het is niet een kwestie van gunnen of misgunnen. Het gaat om gelijkwaardigheid.

Naar het oordeel van de VKP is er binnen het bedrijf een scheefgroei ontstaan. Er zijn door KLM afspraken gemaakt die in het ene domein wel invulling krijgen en in het andere niet. Dat kan natuurlijk niet. Zo heeft KLM verklaard dat het grondpersoneel geen recht heeft op aandelen in het bedrijf, hoewel dat in het kader van Perform 2020 wel is toegezegd. Dit in tegenstelling tot de vliegers, die in drie tranches maar liefst voor €85 miljoen aan aandelen in het bedrijf zullen krijgen.

Eigenlijk staan de afspraken die met de bonden zijn gemaakt in het kader van Perform 2020 los van de lopende cao-onderhandelingen. Het zijn reeds bestaande afspraken die door KLM moeten worden nagekomen, omdat aan de voorwaarden is voldaan. Het is dus een openstaande rekening.

Waarom zijn die aandelen nu zo belangrijk? De aandelen zijn het toegangsbewijs tot invloed en meebesturen bij Air France-KLM. Zoals de VNV dat bij KLM heeft bedongen voor haar leden, zo hebben de Franse bonden dat bij Air France geregeld voor hun leden (de Franse bonden hebben samen 17% van de aandelen). Ook wij willen zeggenschap over de verdere ontwikkeling van ons bedrijf. Wij willen niet dat er zonder ons over ons wordt gesproken! Onze claim op een positie in de Raad van Commissarissen (op basis van de afspraken die in het kader van Perform 2020 met KLM zijn gemaakt) moet u eveneens in dit verband zien. Invloed op de koers van het bedrijf is voor alle werknemers van belang. Het KLM-grondpersoneel heeft recht op een “fair share”. Dit is niet alleen het standpunt van de VKP. Ook de andere grondbonden zien het belang.

Ook andere eisen en wensen die wij hebben geformuleerd zouden eigenlijk geen onderdeel moeten uitmaken van de cao-onderhandelingen. Het past bij modern personeelsbeleid om dat soort zaken gewoon te regelen en niet in een ‘uitruil’ te betrekken. De introductie van ORBA, die wij toejuichen, moet zorgen voor een gelijke beloning bij gelijk werk. Er moeten wat ons betreft meer vrouwen aan de top komen. KLM wil ons daar niet bij betrekken. De VKP wil dat er echt weer in medewerkers wordt geïnvesteerd, onder meer door de inrichting van een Centrum voor Loopbaanontwikkeling. Wat betreft het vaderschapsverlof wil KLM niet verder gaan dan wat straks het wettelijk minimum zal zijn. Daarmee laat KLM een kans liggen om (voor jonge mensen) onderscheidend te zijn.

KLM zou de problemen die onze leden die frequent naar Parijs moeten ‘commuten’ als goed werkgever gewoon moeten oplossen. Dat geldt ook voor het declareren van daggeld. Dat is vastgelegd in de cao, maar vanuit de directie is er druk om van het declareren van daggeld af te zien. Dat is niet correct. Afspraak is afspraak. Het zijn in het grote geheel misschien kleine dingen, maar ze zijn wel kenmerkend geworden voor het killere personeelsbeleid van KLM. Dat wij dit jaar een flinke winstdelingsuitkering hebben mogen ontvangen, doet daaraan niets af.

Het laatste voorstel dat KLM heeft gedaan komt tegemoet aan een aantal eisen van de FNV. De FNV is daarmee tevreden. Acties van de FNV zijn daarmee afgewend. Wij hebben het cao-overleg opgeschort om het voorstel van KLM met de achterban te bespreken. We zitten wat dat betreft op één lijn met de NVLT, CNV en de Unie. De houding van deze bonden is voortdurend constructief geweest.

Het raadplegen van de leden vindt plaats maandag 2 juli aanstaande. Voor meer informatie verwijzen wij u naar de website en onze nieuwsbrief.

Terug naar databank