Waarom VKP tegen 5-jaarscontracten is

30 januari 2018

In de Telegraaf van 19 januari jl. stond een uitgebreid artikel over de mogelijke introductie bij KLM van arbeidscontracten voor de duur van 5 jaar. Deze contracten zou KLM willen invoeren voor werknemers die zwaar fysiek werk verrichten.

De VKP verzet zich tegen dit soort contracten. Voor de VKP is de arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd het standaard contract. Hoewel krachtens de cao een arbeidsovereenkomst voor de duur van een jaar gesloten kan worden, is een arbeidsovereenkomst voor de duur van 5 jaar – gezien de intenties van KLM – van een andere orde. De werknemer lijkt hiermee een ‘verbruiksartikel’ te worden; vanwege de beperkte houdbaarheid wordt de arbeidsrelatie beperkt tot 5 jaar.

Sinds 2011 heeft KLM vrijwel geen mensen meer aangenomen voor het werk op Schiphol. Er werd volledig ingezet op afroepcontracten. Hiermee is de personeelsopbouw behoorlijk uit het lood geslagen. Bij Ground Services is 4% jonger dan 30 jaar oud, terwijl bijna de helft (!) van het personeel ouder is dan 50. Het is duidelijk dat KLM hier een probleem heeft laten ontstaan. Het opschuiven van de pensioenleeftijd heeft natuurlijk aan dat probleem bijgedragen, maar regeren is vooruitzien. Het 5-jaarscontract zal ook geen oplossing zijn voor het bestaande probleem.

De cao voor het grondpersoneel heeft rond drie begrippen afspraken gemaakt:
a. Baanzekerheid en loopbaan
b. Arbeidsvoorwaarden zoals verlof en salaris
c. Pensioen zoals premie, hoogte en rechten

Rond de arbeidsovereenkomst is vastgelegd dat KLM een jaarcontract met een proeftijd van twee maanden mag afsluiten.. Dit contract moet bij normaal functioneren worden omgezet in een contract voor onbepaalde tijd. Zie artikel 4.2, artikel 5.3 en bijlage 6 van de cao).

Art. 4.2 – Vacatures
(1) Bij de vervulling van vacatures zullen bij gelijke geschiktheid, dit ter beoordeling van de KLM, reeds in dienst zijnde personeelsleden voorrang genieten boven anderen.
(2) Indien een vacature niet wordt ingevuld door een reeds bij de KLM in dienst zijnde werknemer, worden de bij de KLM werkzame uitzendkrachten als eerste in de gelegenheid gesteld om te solliciteren.
(3) Overigens verbindt de KLM zich voor de uitvoering van haar beleid inzake vervulling van vacatures te handelen volgens Bijlage 6.

Art. 5.3 – Duur van de arbeidsovereenkomst
(1) De arbeidsovereenkomst tussen de KLM en de werknemer wordt – met inachtneming van een proeftijd van 2 maanden – aangegaan voor onbepaalde tijd.
(2) a. In afwijking van punt 1 wordt een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd – met inachtneming van een proeftijd van 2 maanden – aangegaan met in overleg tussen de KLM en de werknemersorganisaties vast te stellen groepen van werknemers voor een daarvoor vast te stellen periode. Dit overleg behoeft niet plaats te vinden t.a.v. een arbeidsovereenkomst voor 1 jaar of korter.
b. […]

Krachtens bijlage 6, dat gaat over de voorziening in vacatures, gelden onder meer de volgende algemene principes:

• Voor het voorzien in vacatures wordt de voorkeur gegeven aan werknemers uit het bedrijf; tot aanstelling van personen van buiten het bedrijf wordt pas overgegaan indien, naar het oordeel van de KLM, vaststaat dat in het bedrijf geen kandidaten beschikbaar zijn die binnen een aanvaardbare termijn kunnen voldoen aan de te stellen eisen.
• Bij de vervulling van vacatures zal zo veel mogelijk voorrang worden gegeven aan werknemers, zoals bedoeld in de artt. 4.2, 4.3 en 5.5.

Het streven van KLM zal moeten zijn haar werknemers zodanig tewerk te stellen, dat zij duurzaam, voor onbepaalde tijd, kunnen worden ingezet. Dat betekent dus dat KLM zal moeten bevorderen dat werknemers fit blijven. Uiteraard heeft de werknemer zelf hier ook een belangrijk aandeel in. Het is duidelijk dat een werknemer niet onbeperkt fysiek zwaar werk kan blijven doen. Uitval dient te worden voorkomen. Niet alleen door gezond en fit te blijven, maar ook door over en weer flexibel te zijn – in de breedste zin – kan uitval worden voorkomen. Werknemers die fysiek zwaar verrichten kunnen bijvoorbeeld, teneinde te recupereren, periodiek ook ingezet worden op functies die minder belastend zijn. Werktijden kunnen worden aangepast. Werknemers kunnen op verschillende locaties worden ingezet. Men zou naar de samenstelling van teams kunnen kijken. Er zijn talrijke mogelijkheden om de duurzame inzet van werknemers te bevorderen. Wij willen de komende weken benutten om dit verder uit te werken en daarbij zijn uw ideeën en suggesties uiteraard meer dan welkom.

Terug naar databank