VKP organisatie

De vertegenwoordigers van de VKP zijn actief op verschillende terreinen. Daarbij moet onderscheid worden gemaakt tussen het intern en het extern overleg. Het intern overleg vindt op centraal niveau plaats tussen de KLM-bedrijfsleiding en de Ondernemingsraad (OR) en op decentraal niveau tussen de (decentrale) bedrijfsleiding en de Divisieraden en Groepscommissies. Zowel in de OR als in veel van de Groepscommissies is de VKP vertegenwoordigd. Zaken die uw afdeling aangaan dient u in beginsel met uw Groepscommissie op te nemen. Als u meent dat de zaak verder reikt dan uw eigen afdeling, dan kunt u ook het bestuur van de VKP informeren via .ln.g1568642940naleb1568642940-pkv@1568642940taair1568642940aterc1568642940es1568642940

Er bestaat, wat betreft de onderwerpen die aan de orde zijn, een scheiding tussen het intern en extern overleg.

De OR overlegt over het ondernemingsbeleid en de personeelsbelangen. Zo bevordert de OR onder meer dat:
• er voldoende werkoverleg is;
• er goede arbeidsomstandigheden zijn;
• regels voor arbeidsvoorwaarden, arbeidstijden en rusttijden worden nageleefd;
• medewerkers gelijk behandeld en beloond worden;
• een bedrijf of organisatie gehandicapte werknemers in dienst neemt.

In het extern overleg onderhandelt de VKP (samen met de andere werknemersorganisaties) met KLM over de arbeidsvoorwaarden. Het cao-overleg is het voornaamste onderdeel van het extern overleg. Het wordt extern overleg genoemd, omdat de meeste werknemersorganisaties in dat overleg worden vertegenwoordigd door mensen die niet voor KLM werkzaam zijn (in tegenstelling tot leden van de OR, Divisieraden en Groepscommissies). Overigens maken KLM’ers wel vaak deel uit van de delegaties van de werknemersverenigingen. De categorale werknemersorganisaties zijn de werknemersorganisaties die niet landelijk actief zijn, zoals de FNV, CNV en Unie, maar alleen binnen een bedrijf of bedrijfstak. De VKP (KLM grondfunctionarissen) is daar een voorbeeld van, evenals de NVLT (luchtvaarttechnici), VNV (vliegers) en VNC (cabin attendants). Binnen deze werknemersorganisaties zijn veel KLM’ers actief.

Voorts is de VKP vertegenwoordigd in het bestuur en de verschillende commissies van het KLM Pensioenfonds. Het bestuur van het KLM Pensioenfonds bestaat uit tien leden, van wie drie namens de werknemers, twee namens de pensioengerechtigden en vijf namens KLM.

Het verantwoordingsorgaan beoordeelt elk jaar het beleid van het bestuur van het Pensioenfonds en adviseert over de eigen inrichting, intern toezicht, communicatiebeleid, klachten- en geschillenregelingen en bezoldigingsregelingen voor het bestuur. Het oordeel van het verantwoordingsorgaan leest u in het jaarverslag van het KLM Pensioenfonds. De VKP heeft enkele vertegenwoordigers in dit orgaan (die optreden voor zowel actieve als gepensioneerde VKP-leden).

De VKP kent een eigen Pensioencommissie. Daarin vindt uitwisseling van informatie (‘kruisbestuiving’) plaats tussen de verschillende vertegenwoordigers uit VKP-gelederen. In het extern overleg komen bijvoorbeeld ook pensioenaangelegenheden aan de orde, terwijl binnen het bestuur van het KLM Pensioenfonds zaken worden besproken die relevant zijn voor het arbeidsvoorwaardelijk overleg.

Het bestuur van de VKP is uiteindelijk verantwoordelijk voor het reilen en zeilen binnen de vereniging. Het moet over het gevoerde beleid verantwoording afleggen aan de leden. Dat gebeurt twee keer per jaar in de algemene ledenvergadering. Het bestuur weet zich omringd door een aantal organen. Die worden achter onderstaande ‘buttons’ verder toegelicht.