Adviesraad

De adviesraad heeft tot taak het bestuur bij te staan bij de voorbereiding van het overleg inzake arbeidsvoorwaarden en arbeidsomstandigheden.

De adviesraad bestaat uit de leden van de vereniging die zitting hebben in de
Ondernemingsraad, Groepscommissies en OR-Advies Commissies van de KLM en
tevens uit door het bestuur te benoemen vertegenwoordigers van naar het
buitenland uitgezonden leden en de EAV-groep.

Bij de samenstelling van de adviesraad zal zoveel mogelijk gestreefd worden naar een evenredige vertegenwoordiging van de leden. Teneinde evenredigheid te bereiken, kan het bestuur, in overleg met de adviesraad, ook leden benoemen, die niet tot één van de genoemde categorieën behoren.