Pensioencommissie

Het pensioenfonds van het KLM grondpersoneel kent ruim 32.000 deelnemers waarvan 14.000 medewerkers nog pensioen opbouwen als werkenden, 10.000 mensen een uitkering krijgen als gepensioneerden en 8.000 zogenoemde ‘slapers’. Deze laatste categorie zijn mensen die voor de pensioengerechtigde leeftijd elders zijn gaan werken maar wel in hun KLM werkzame leven rechten hebben opgebouwd.

Het pensioen wordt ook wel uitgesteld loon (bruto) genoemd waar medewerkers voor gewerkt hebben en in de laatste fase van hun leven recht op hebben en ook eerst alsdan belasting over gaan betalen.

Voor iedere grondmedewerker wordt jaarlijks 24% van zijn/haar salaris (minus de franchise / AOW-grens) betaald om op termijn een pensioen te kunnen uitkeren. Van dit bedrag wordt 5,2% door werknemers betaald. Een bedrag van 2% gaat op aan beheerskosten. Gegeven de premie van 24% die er jaarlijks apart gelegd wordt voor iemand, wordt er ook wel gezegd dat je eigenlijk een dag per week werkt voor je pensioen.

In totaal komt er jaarlijks €150 miljoen aan premie binnen en een zelfde bedrag wordt jaarlijks uitgekeerd aan gepensioneerden. Het vermogen en de aanspraken die iedereen heeft opgebouwd is ruim €7 miljard.

Het vermogen moet rendement maken om de pensioenen te kunnen blijven ‘garanderen’ en indexeren. Het vermogen wordt belegd, mede op dwingend advies van de Nederlandse Bank, in staatspapieren, aandelen en vastgoed met een bepaalde verdeelsleutel teneinde de potentiële risico’s te spreiden.

De VKP is intensief betrokken bij het Pensioenfonds en uw Pensioen:

• KLM en de vertegenwoordigers van werkenden en gepensioneerden (VKP, NVLT, FNV, CNV en de UNIE) maken de financieringsovereenkomst en het pensioenreglement: wie betaalt wat en wat voor pensioen krijg je; werkenden en de groep gepensioneerden en/of slapers. Deze afspraken worden in het extern overleg gemaakt en nadien in een uitvoeringsovereenkomst tussen KLM en het bestuur van het KLM Grondfonds vastgelegd.
• De VKP is middels een bestuurszetel nauw verbonden met het reilen en zeilen van het fonds.
• De VKP heeft zitting in het Verantwoordingsorgaan die periodiek toetst of het fonds correct haar taken uitoefent en haar doelstellingen realiseert.

Het bestuur kan werkgroepen of commissies instellen, die het bestuur moeten adviseren op specifieke terreinen. De pensioencommissie richt zich met name op het volgen en “duiden” van de ontwikkelingen m.b.t. pensioenwetgeving en de vormgeving- en uitvoering van het pensioenreglement voor grondpersoneel. De commissie bestaat uit VKP-leden die o.a. actief betrokken zijn als bestuurslid van het bestuur van het KLM grondfonds, de deelnemersraad of verantwoordingsorgaan of zich in het verleden intensief met dit onderwerp hebben beziggehouden.

De VKP Pensioencommissie bestaat momenteel uit:

• Marien Aberkrom (oud VKP-bestuurder/onderhandelaar)
• Marc Berkhemer (lid verantwoordingsorgaan)
• Hans de Roos (vice-voorzitter KLM Pensioenfonds Grondpersoneel)
• Jan Schaatsbergen (voorzitter verantwoordingsorgaan)
• Henk Bosscher (bestuurslid KLM Pensioenfonds Grondpersoneel)
• Herman Nota
• Johan Walter
• Joep Kas
• Henny Essenberg